Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Akademii PożarniczejAkademia Pożarnicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Pożarniczej.


 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne  

Zaburzona hierarchia nagłówków na kilku podstronach
Niepoprawne opisy alternatywne do części zdjęć.
Powtarzające się nazwy linków na kilku podstronach.
Brak możliwości zatrzymania slajdera na stronie głównej.
Elementy takie jak rozwijane drzewko lub harmonijka-accordion używane do prezentacji tekstu na niektórych podstronach mogą sprawiać problemy z czytnikami ekranu.
Część dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie jest w formie nierozpoznanych skanów w formacie pdf.
Większość plików pdf nie posiada nadanej struktury dokumentu.
Informujemy, że treści niedostępne wynikające z błędow redaktorskich są systematycznie poprawiane.
Dodatkowo prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności udostępnianych dokumentów elektronicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Kopacz.
 • E-mail: gkopacz@apoz.edu.pl
 • Telefon: (22) 56 17 567

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


 • Organ nadzorujący: Akademia Pożarnicza
 • Adres: ul. Słowackiego 52/54
 • E-mail: kancelaria@apoz.edu.pl
 • Telefon: (22) 56 17 332

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:- dostęp do wejść do obiektów Akademii Pożarniczej: Obiekt 01 Akademii Pożarniczej zlokalizowany przy ul. J. Słowackiego 52/54 – wejście od str. ul. J. Słowackiego przez biuro przepustek obiektu 01. Obiekt 02 Akadmii Pożarniczej zlokalizowany przy ul. H. Siemiradzkiego 2 – wejście od str. ul. H. Siemiradzkiego przez biuro przepustek obiektu 02. Wszystkie przejścia na terenie Akademii Pożarniczej są objęte Systemem Kontroli Dostępu.


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

– budynek A – sala gimnastyczna – dostęp wejściem z zewnątrz od strony placu wewnętrznego. Budynek B – dostęp do sal dydaktycznych „R” i „Z” znajdujących się na parterze budynku. Pozostałe kondygnacje niedostępne. budynek C, parter – w holu wejściowym zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach umożliwiająca dostęp do pomieszczeń sanitarnych, sal wykładowych („T”, „W”) oraz pokoi wykładowców na parterze budynku. Pozostałe kondygnacje niedostępne. Budynek D – garaże i pomieszczenia jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz rejony zakwaterowania kompanii – niedostępne. Budynek E – pomieszczenia kuchni, stołówka, świetlica – niedostępne. Budynek F – na zewnątrz budynku zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach, umożliwiająca dostęp do sal wykładowych i pomieszczeń wykładowców na parterze. Wewnątrz budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do pomieszczeń na pozostałych kondygnacjach.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

– na terenie obiektu 01 Akademii Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. J. Słowackiego 52/54 zamontowane są dwie platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach. Na terenie obiektu 02 Akademii Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. H. Siemiradzkiego 2 zamontowane są trzy platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach umożliwiające dostęp do pomieszczeń w budynku B.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

– na terenie obiektu 02 Akademii Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. H. Siemiradzkiego 2, na parkingu wewnętrznym nr 2, znajduje się jedno miejsce do parkowania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

– osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem przyznano prawo wstępu do budynków i ich otoczenia.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

– brak takiej możliwości.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.